HomePartnerzy

BSB logo RGBBazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. (BSB) http://www.bsb.pl

Bazy i Systemy Bankowe to polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma powstała w 1974 roku w Bydgoszczy. Początkowo działała jako Wojewódzki Ośrodek Obliczeniowy NBP, następnie w roku 1994 została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Bazy i Systemy Bankowe.

BSB jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i publicznego. Działalność firmy koncentruje się na następujących obszarach: produkcja i wdrażanie oprogramowania, projektowanie aplikacji na zamówienie, usługi szkoleniowe i konsultingowe, outsourcing usług IT, budowa i integracja lokalnych i rozległych sieci komputerowych, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego.

BSB jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie:

 1. a)Realizacja Zadania 2 - Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu oraz Zadania 3 – Testowanie oraz opracowanie produktu finalnego

Etap 1 W okresie X 2012 – V 2013

 • współpraca z ekspertami przeprowadzającymi badania innowacyjności / dojrzałości organizacyjnej, w zakresie organizacji spotkań z wybranymi pracownikami Partnera oraz dostarczania wskazanych przez ekspertów dokumentów formalno-organizacyjnych Partnera.
 • opracowanie przez specjalistów IT narzędzia informatycznego, który będzie podlegał ewaluacji przez Instytucję Pośredniczącą /Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).
 • Wykonane zostanie narzędzie informatyczne „Platforma wymiany wiedzy” składające się z platformy do tworzenia projektów i ich prezentacji składająca się z:
  • bazy Idei – fiszki projektowe umożliwiające zdalną pracę nad projektem konkursowym;
  • baza wiedzy – uzupełnianego przez zespoły projektowe repozytorium, składającego się z biblioteki case’ów, publikacji na temat nowinek technologicznych, wiedzy branżowej (np. finansowej) i innych dokumentów uznanych za pomocne w pracy nad projektami;
  • mechanizmy dobierania się zespołów projektowych;
  • mechanizmy motywacji (na zasadach grywalizacji) zespołów i pojedynczych pracowników (publikowanie rankingów pomysłów, pracowników, projektów, i inne, zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi);
  • moduł administrowania system – parametryzowanie mechanizmów motywacji i zbierania wybranych informacji analitycznych.
  • Instalator systemu – narzędzie instalowania rozwiązania na serwerze.

W zakres prac związanych z opracowaniem narzędzia informatycznego wchodzi dokumentacja: ogólny opis systemu, instrukcja użytkownika, instrukcja administrowania, instrukcja instalacji, opis minimalnych wymagań na rekomendowaną platformę programowo-sprzętową.

Wykonane narzędzie informatyczne, będące częścią składową innowacyjnego rozwiązania, będzie realizować wszystkie główne funkcjonalności docelowego rozwiązania, które zostanie wykonane w Etapie 2 w zadaniu testowanie. Będzie w pełni działającym produktem, możliwym do zainstalowania, uruchomienia i testowania w ramach  Zadania 3 Testowanie oraz opracowanie produktu finalnego.

 • Przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie testowego środowiska informatycznego, na którym zostanie zainstalowane narzędzie informatyczne celem przeprowadzenia niezbędnych testów technicznych (testy instalacji, pracy wielodostępowej, podstawowe testy obciążenia) i funkcjonalnych (testy poszczególnych funkcjonalności systemu).
 • współpraca w zakresie opiniowania opisu wymagań funkcjonalnych dotyczących narzędzia informatycznego pod kątem zgodności z prawem pracy i proponowanie ew. zmian w tym zakresie oraz opiniowanie wzorców dokumentów opisujących zasady prac zespołów innowacyjnych.

Etap 2 W okresie VI 2013 – IX 2015

Testowanie narzędzia informatycznego, będącego elementem składowym produktu finalnego oraz jego upowszechnianie. W wyniku procesu testowania wykonana zostanie ostateczna wersja dokumentacji narzędzia informatycznego, w której skład wchodzi: ogólny opis systemu, instrukcja użytkownika, instrukcja administrowania, instrukcja instalacji, opis minimalnych wymagań na rekomendowaną platformę programowo-sprzętową.

 • Wykonanie podczas warsztatów praktycznych z obsługi narzędzia weryfikacji jakości działania finalnego systemu przed oddaniem go do użytkowania użytkownikom końcowym. Zadanie będzie polegało na dostosowaniu programu warsztatów, w tym ćwiczeń i testów, tak aby sprawdzić intuicyjność GUI finalnego systemu. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet weryfikujących poprawność rozumienia procesów realizowanych przez aplikację oraz opracowanie wyników. Przygotowanie raportu z cyklu warsztatów, zawierającego na podstawie obserwacji zachowania uczestników, zalecenia wprowadzenia ew. poprawek do systemu.
 • Przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie testowego środowiska informatycznego, na którym zostanie zainstalowane finalne narzędzie informatyczne celem przeprowadzenia zarówno końcowych testów technicznych (testy instalacji, pracy wielodostępowej, podstawowe testy obciążenia) jak i testów funkcjonalnych jednostkowych (testy poszczególnych funkcjonalności systemu) oraz testy działania narzędzia z udziałem użytkowników końcowych w codziennej pracy na rzeczywistych danych.
 • współpraca w zakresie opiniowania propozycji zmian wymagań funkcjonalnych dotyczących finalnego narzędzia informatycznego pod kątem zgodności z prawem pracy oraz opiniowanie wzorców dokumentów opisujących zasady prac zespołów innowacyjnych.
 1. b)Realizacja Zadania 5 - Upowszechnianie i mainstreaming/włączenie do głównego nurtu praktyki
 • współpraca z Liderem w zakresie przygotowania i przeprowadzenia seminarium upowszechniającego;
 • przygotowanie logistyczne i nadzór nad przebiegiem wizyt studyjnych organizowanych w siedzibie Partnera, mających na celu zaprezentowanie wyników doświadczeń z użytkowania finalnego narzędzia informatycznego.
 1. c)Realizacja zadania 7 – Zarządzanie projektem
 • Realizacja zadań związanych z zarządzaniem projektem po stronie Partnera w tym udział w spotkaniach Komitetu Sterującego, raportowanie postępów w projekcie, prowadzenie dokumentacji projektowej i raportowanie wydatków poniesionych w projekcie celem rozliczenia przez Lidera dofinansowania.

roi logo
ROI consulting Sp. z o.o.
www.roiconsulting.pl

Firma ROI Consulting powstała w 2008 roku i od tego czasy świadczy usługi szkoleniowe i doradcze.

Specjalizuje się w realizacji dedykowanych szkoleń zamkniętych, sięgając po najnowsze mechanizmy realizacji szkoleń, takich jak blended learning, do których przygotowywany jest dedykowany kontent zarówno tradycyjny, jak i e-learningowy.

ROI Consulting specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń sprzedażowych (pokrywających się z obszarami tematycznymi we wniosku), menadżerskich, prawnych oraz szkoleń IT.

Projekty szkoleniowe dedykowane do działów sprzedaży prowadzone były między innymi dla firm z branż: marketingu internetowego, elektronicznej, gier losowych, NGO, FMCG, mediów czy sieci handlowych.

W ramach działalności szkoleniowej firma ROI Consulting posiada również bogate doświadczenie w realizacji  projektów  dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Do tej pory  w projektach współfinansowanych z  EFS przeszkolono ponad 4 000 osób.

ROI consulting jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w Projekcie:

a) Realizacja Zadania 5 - Upowszechnianie i mainstreaming/włączenie do głównego nurtu praktyki;

 • przygotowanie scenariuszy i ekranów treści e-learningowych;
 • wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu filmów instruktażowych;
 • wsparcie merytoryczne w zakresie instalacji narzędzia;
 • prowadzenie bieżących konsultacji.
 1. b)Realizacja Zadania 7 - Zarządzanie projektem
 • Realizacja zadań związanych z zarządzaniem projektem po stronie Partnera w tym udział w spotkaniach Komitetu Sterującego, raportowanie postępów w projekcie, prowadzenie dokumentacji projektowej i raportowanie wydatków poniesionych w projekcie celem rozliczenia przez Lidera dofinansowania.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Bez-nazwy-1

Dodatki

Początek strony